Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. část 1990-současnost

11. 1. 2010

Rok 1990

 

Po provedení změn v naší společnosti v závěru loňského roku se činnost sboru nijak výrazně nezměnila.

16.6. byl uspořádám požárnický výlet. Družstvo se zúčastnilo pohárových soutěží v Hradišti a D.Domaslavicích.

 

Rok 1991

 

Změny v naší společnosti se začaly dotýkat i našeho sboru. Začal být problém s financováním, docházelo k rozpadu střediskové obce Hnojník na jednotlivé obce. Vznikala nová zastupitelstva.

Celá společnost se začala měnit.

Devadesátá léta jsou charakteristická přechodem od centrálního řízení k přenesení pravomoci, ale i odpovědnosti na obce. Došlo k celkové změně financování a obecní zastupitelstvo začalo rozhodovat, kde budou použity finanční prostředky. Za několik málo let se mnohé podařilo.

Na činnost sboru se však v těchto změnách trochu zapomnělo.

Požadovali jsme nové hadice, opravu čerpadla PS 8, větší opravu auta T 805, úvažovali jsme o přístavbě klubovny nad zbrojnicí. Často ale zůstalo u plánů. Buď obec neměla finance, nebo nebyl příliš velký zájem a z plánů se nic nerealizovalo.

15.6. proběhla hasičská slavnost.

Velké střídání členů ve funkcích v průběhu 90 let je příčinou minima informací o činnosti, když tato trvale probíhala, nebyla však dokumentována a podařilo se zajistit minumum ověřených informací.

 

Rok 1992

 

V tomto roce svitla naděje na nové zásahové auto A 30 od OÚPO. Ačkoliv byla věc takřka jistá, zapracovaly asi nadpřirozené síly a auto nakonec získala obec Skalice.

27.6. se konala tradiční hasičská slavnost

 

Rok 1993

 

26.6. proběhla opět hasičská slavnost. Družstvo se zúčastnilo pohárových soutěží v H.Žukově (10.7.), H. Suché (17.7.) a v Gutech (14.8).

Od Matice slezské byl zakoupen za 1700,- Kč prodejní stánek.

 

Rok 1994

 

Dne 29.4. byl uspořádán zájezd do Brna. Oženil se St. Grycz, zemřel St. Nowak.

Dne 16.7 se družstvo  zúčastnilo pohárových soutěží v Řece, Hradišti a H.Žukově.

 

Rok 1995

 

Byla provedena registrace sboru ke dni 17.2.1995 podle stanov registrovaných u Ministerstva vnitra pod č. 3502099

Oželil se L.Čajka a  P. Tomica.

 

Rok 1996

 

Českým statistickým úřadem bylo sboru přidělení identifikačního číslo IČO 64122158 a tím vznikl k 23.4.1996 právní subjekt Sbor dobrovolných hasičů Třanovice. Bylo v něm organizováno 56 řádných a přispívajících členů.

Oženil se J.Kubina, L.Papak a K.Szmeková

2.9. zemřel A. Maceček, 29.11. K. Skocz a v závěru roku Fr. Vitásek.

 

Rok 1997

 

26.6. byla zorganizována pohárová soutěž s taneční zábavou. Revizory účtu byli zvoleni K,Čajka st. a D.Szmek. 31.1. zemřel nejstarší člen sboru J.Čajka.

Naši republiku postihly povodně. Měli jsme štěstí, že naši oblast nezasáhly. Sbor se rozhodl přispět na obnovu škod a zaslal na povodňové konto 1000,- Kč.

Nepříliš vstřícné jednání s obecním úřadem mělo vliv i na činnost sboru. Docházelo k častým změnám ve funkcích. Ve funkci velitele se vystřídali St. Grycz, St. Klimata a L. Papák. Ve funkci jednatele po p.Drögslerovi pokračoval L.Čajka, K.Szmeková a Hana Baronová. Neutěšená situace vedla k tomu, že se objevily i návrhy na zrušení organizace.

 

Rok 1998

 

27.6. byl uspořádán hasičský výlet. Za členy sboru byli přijati Kunc, Kaleta a Liška.

V dubnu se oženil ing. K. Čajka a obdržel od sboru obraz.

Družstvo se zdokonalovalo v požárním útoku na pohárových soutěžích 11.7. - v D.Lištné, D. Tošanovicích a Řece, 18.7. v Kojkovicích a H.Žukově, 1.8. na Karpentné.

Valná hromada byla starostou řádně svolána na den 12.9.1998 do pohostinství U Splavu v Třanovicích na 17 hodin. Na valné hromadě bylo přítomno 16 členů, 5 bylo omluveno, 17 neomluveno. Dosavadní starosta požádal valnou hromadu o uvolnění z funkce. Po diskusi byl na nového starostu navržen Ing. Karel Čajka a hlasováním byl všemi přítomnými zvolen.

Nový starosta dostal za úkol seznámit se s činností sboru a zahájit přípravy na oslavy 90. výročí založení sboru, které sbor oslaví v následujícím roce.

Na obec byl zaslán dopis s žádostí o zakoupení pracovních oděvů a o přemístění uskladněného nářadí Vari ze zbrojnice jinam.

 

Rok 1999

 

Začaly přípravy na II. řádný sjezd v roce 2000.

16.1. se v hájence konala VVH, na které bylo zhodnoceno minulé období a byly zahájeny přípravy na oslavy 90. výročí založení sboru.

Oslavy proběhly dne 19.6. jako Odpoledne hudby zpěvu a tance. Oslavy začaly slavnostní valnou hromadou v kulturním domě. Děti ZŠ nám připravily bohatý program s aktuálním výňatkem z knihy o požáru Národního divadla v Praze. Po projevu starosty o činnosti sboru za uplynulé období byly zasloužilým členům předány medaile a ocenění. Čestné uznání sboru obdrželi Lumír Čajka,Ladislav Papak a Janša Zdeněk ml., čestné uznání OSH bylo uděleno  Jiřímu Skoczovi, medaili za příkladnou práci obdrželi Jan Baron, Rudolf Hus, Miloš Drögsler,  Medaile za věrnost obdrželi Ing. Karel Čajka a Marta Klimszová (10 let), Ladislav Biolek, Josef Obluk a Jan Očaři (20 let), Jiří Skocz (30 let) a Karel Čajka (40 let). Po zdravicích hostů bylo podáno občerstvení.

Odpoledne bylo zahájeno nástupem hasičských jednotek před kulturním domem a vztyčením státní vlajky za zvuků národní hymny. Průvod hasičských automobilů projel křižovatkou k pohostinství U Splavu, kde proběhla pohárová soutěž 8 hasičských družstev. Se špatným počasím a promoklým terénem se nejlépe poprali hasiči ze slovenského Klokočova, druzí se umístili hasiči z Řeky a třetí bylo družstvo z Vojkovic. Na dalších místech se umístila družstva Horního Žukova, Dolních Tošanovic, Horních Tošanovic, Třanovic a Hnojníka.

Po ukončení soutěže byla provedena ukázka hašení ruční stříkačkou z roku 1920 taženou koňmi a ukázky zásahu se současnou technikou.

V další části odpoledne v kulturním domě vystoupil Třanovský dechový orchestr, který předvedl koncertní úpravy pochodů a valčíků našich i světových autorů.

Vyvrcholením odpoledne bylo vystoupení folklorního souboru Mugurelul z druhého největšího města Rumunska Cluj Napoka, který ve více než hodinovém vystoupení předvedl zpěv, několik typů krojů a tanců a také neobvyklou hudbu a hudební nástroje z transylvánské oblasti Rumunska

Akce dále pokračovala volnou zábavou za zvuků hudby do pozdních večerních hodin.

I přes nepřízeň počasí byl splněn celý plánovaný program a akce přispěla k setkání jak hasičů, tak i občanů, kterým bylo z bohatého kulturně-společenského programu umožněno načerpat nové vědomosti, ale i příjemné kulturní zážitky.

S obcí bylo řešeno určení vlastnictví požární zbrojnice. Bylo zjištěno, že pozemky jsou ve vlastnictví sboru dle kupní smlouvy ze dne 27.1.1937 a zbrojnice byla postavena z prostředku sboru. Byl proveden zápis do katastru nemovitostí ze Svazu požární ochrany ZO Třanovice na Sbor dobrovolných hasičů Třanovice na LV 310 objekt č.p. 251 s pozemky o ploše133 m2.

Obci byl předán návrh na utvoření sdružení nebo na uzavření nájemní smlouvy. Po několika jednáních byla odsouhlasena nájemní smlouva.

 

Rok 2000

 

15.1. VVH účast 22 členů ze 40. Na shromáždění delegátu SDH okresu Frýdek Místek před II. řádným sjezdem byl delegován ing.Karel Čajka,

10.6. proběhla v hájence valná hromada se smažením vaječiny.

17.6. se konala pohárová soutěž - palmu vítězství si odneslo naše družstvo.

5.7. jsme zorganizovali taneční zábavu, na které hrála skupina Grog. Účast cca 100 lidí byla pod naším očekáváním.

Velitelem byl zvolen Miroslav Skocz.

18.7. zásah při povodních – odstraňování zaklíněných kmenů na mostech přes řeku Stonávku  na mostě u Biedravy a uvolnění stromů ze splavu u obchodu. Na zásahu se podíleli Jiří Szkocz, Radek Bilan, Jenda Kubina, Karel a Lumír Čajkovi.

Další akcí byl tradiční stánek na Třanovské pouti. Počasí se tentokrát vydařilo a celkový výsledek lze hodnotit velice kladně. Tentokrát jsme vyzkoušeli udit párky, což bylo hezkým zpestřením celé akce.

V září se rozhodli někteří z místních zemědělců, že se pokusí navázat na starou tradici dožínek. Po defilé zemědělské techniky se uskutečnilo posezení u p. Nowaka na Sušově. Při této akci jsme zajišťovali doprovod,  také jsme vyzkoušeli improvizovaný zásah z místního potoka a uhasili hořící stožek slámy. Zde se však projevil problém s nasátím vody. Protože čerpadlo již dlouho sálo z větší hloubky, jednalo asi o 4 m, museli jsme ho zavodnit.

Po přislíbení dotace z okresního úřadu odsouhlasilo zastupitelstvo zbývající část finančních prostředků, a tak bylo zakoupeno nové čerpadlo PPS 8 a dvě nové savice. Celkem byl pořízen majetek za 194 000 Kč, z čehož podíl obce činil asi 67 000.

Byla provedena úprava zadní části našeho historického automobilu tak, aby se tam čerpadlo vešlo. Na úpravách se podíleli Jenda Kubina, Karel a Lumír Čajkovi a Mirek a Jiří Skocz.

Čerpadlo jsme jen ukázkově představili na další akci, kterou byly oslavy 28. října u čtyřmezníku, při nichž jsme zajišťovali občerstvení.

Provedli jsme opravu stánku – nátěr konstrukce a nová deska, malba a instalace nového osvětlení v hasičské zbrojnici

V průběhu roku se konalo několik důležitých akcí mimo náš sbor. Dne 25.3.2000 proběhlo ve Frýdku-Místku  okresní shromáždění hasičů, na němž byla zhodnocena činnost a vytýčeny úkoly na další období. Bylo zvoleno nové vedení okresu, ale ve funkci starosty nadále zůstal pan Mojžíšek. V okrese působí 102 sborů s cca 5100 členů, rozpočet okresu je kolem 0,5 mil. Kč. Následně proběhl v Praze sjezd SH ČMS. Bylo provedeno mnoho personálních změn, v čele hasičů stanul Ing. Karel Richter. Byly schváleny nové stanovy. V rámci ČR je organizováno 300 tis. hasičů.

 

Rok 2001

 

12.1 VVH v pohostinství U Splavu za účasti 23 členů z celkového počtu 41.

Změna jednatele paní Baronová se vzdala funkce a novým jednatelem byla zvolena Ludmila Čajková, ohdlášení členů – Kunc,Př. Gociek, D.Szmek.

Dne 28.4. se uskutečnila brigáda, na níž se připravoval materiál pro naší účast na pokusu o světový rekord.

Následně jsme se ve dnech 4. – 5.5. zúčastnili pokusu o světový rekord v položení hadic a v jejich naplnění vodou u Máchova jezera u Mimoně. Náš sbor společně s kolegy z Řeky vytvořil poslední část 42,7 km dlouhého vedení, které se podařilo natáhnout. Po 18 hodinách a 30 minutách usilovné práce byl proveden výstřik z parní stříkačky z roku 1907. Akce se zúčastnilo 131 sborů a 1202 mužů.

Obdrželi jsme Certifikát o účasti na světovém rekordu v dálkové dopravě vody v Mimoni – 4.a 5. května 2001, diplom a pamětní list

Byla provedena oprava motoru hasičského vozidla a výměna předních pneumatik, na opravě se podíleli Lumír Čajka, Josef Obluk, J.Kubina a Mirek a Jiří Szkocz.

Byla podepsána smlouva o nájmu hasičské zbrojnice mezi SDH Třanovice a obcí Třanovice

Obnovili jsme tradici pohárových soutěží a 16.6. jsme zorganizovali I.ročník soutěže o putovní pohár starosty obce dle pravidel PS s doplněním překážky a s nástřikovými terči. Zúčastnilo se celkem 9 družstev, z nich 3 nejlepší se umístili v následujícím pořadí:

1. Horní Tošanovice     51:49

2. Dolní Lištná  54:76

3. Třanovice                1:04:53

Podařilo se nám zajistit materiál a vyrobit vlastní nádrž pro výcvik a pohárové soutěže.

V srpnu zakokrhal červený kohout a začal hořet stoh slámy na poli u p. Chlumského. Jak se později ukázalo, byl tento požár založen dětmi. Naše družstvo prokázalo akceschopnost a po vyhlášení poplachu jsme přijeli k ohni společně s profesionálními hasiči. Bylo však rozhodnuto, že se požár hasit nebude a nechá se dohořet. Asistenci zajistili hasiči z Dolních Domaslavic. Je nutno poděkovat Lumíru Čajkovi, který byl u požáru nejdříve a zajistil první zásah, aby se požár nerozšířil po strništi.

V posledním týdnu v září proběhla brigáda na úklid zbrojnice a následně jsme v pátek 5.10. uspořádali dětský den pro děti ze základní školy. Protože takřka celé září pršelo, stále jsme akci odkládali. Nakonec se počasí umoudřilo a celá akce proběhla ke spokojenosti všech. Pro děti jsme připravili několik soutěží, svezly se v hasičském vozidle a nakonec si někteří vyzkoušeli, jakou sílu je třeba mít k držení stříkající proudnice. Pro děti byly připraveny ceny a nakonec si opekly párky. Akce se zúčastnilo přes 20 dětí, a kdo nepřišel, mohl později jen litovat. Akci zajišťovali Božena, Lumír a Karel Čajkovi, manželé Papakovi a Kubinovi a Mirek Skocz.

Další akcí, na které jsme se podíleli byly oslavy 28. října u čtyřmezníku, na níž jsme zajišťovali občerstvení. Počasí se tentokrát velmi vydařilo, postavili jsme tam velký stan a lavičky. Akce se zůčastnil velký počet občanů a myslím, že všichni byli spokojeni.

V průběhu roku proběhlo několik důležitých akcí mimo náš sbor. Dne 17.3.2000 se ve Frýdku-Místku konalo okresní shromáždění představitelů SDH, na níž byla zhodnocena činnost a vytyčeny úkoly na další období. V okrese působí 102 sborů s cca 5100 členů, rozpočet okresu je kolem 650 tis. Kč. V rámci ČR je organizováno 305 tis. hasičů. V oblasti celorepublikové činnosti bych chtěl připomenout některé události:

Byly dořešeny majetkové vztahy k Hasičskému domu, který je nyní plně v rukou hasičů.

Z důvodů účetních ztrát došlo k personálním změnám ve vedení HVP a Výzbrojny požární ochrany. Jedná se o financování střediska Hasičského hnutí v Přibyslavi, které dosud hradili jen hasiči

V letošním roce proběhl ve Finském Kuopiu XII. ročník olympiády CTIF, na které se výprava 140 hasičů z ČR stala absolutními vítězi a odvezla si celkem 23 medailí. Účastníkům se dostalo ocenění od našich čelných představitelů; byli přijati ve Valdštejnském paláci předsedou senátu Petrem Pithartem a ministrem vnitra Stanislavem Grosem. V roce 2009 bude pořadatelem olympiády naše republika.

Velkou akcí pro hasiče byla nabídka našeho ústředí a Eurotelu na koupi levných mobilních telefonů, prodalo se jich přes 30 tis. Připravuje se povinné ručení automobilů. Dochází k obměně akcií HVP, nás se to však netýká, protože akcie nemáme

Začínají se navazovat styky s jinými hasičskými sdruženími, které působí v ČR

16.10. proběhla porada starostů z Třinecké oblasti, na níž jsme byli informování o dění v okrese a celé republice  a o připravovaných akcích.

Dne 11. září jistě všichni zaregistrovali teroristický útok na mrakodrapy v New Yorku, kde v troskách mimo jiné zahynulo i 324 profesionálních hasičů. Zde se však ukázala síla a odhodlanost hasičů. Dnes jsou v Americe vysoce ceněni a povolání hasiče se stává velmi prestižním. I přes hrůznost celé akce byla v něčem podnětná a mnozí pochopili, proč tady hasiči jsou.

 

Rok 2002

 

12.1. VVH v kulturním domě za účasti 24 členů z celkového počtu 38. Byl zhodnocen uplynulý rok a schválen plán činnosti na rok 2002. Členství ve sboru  ukončili Grycz J., Grycz V. a Szmeková A.

Po zhodnocení uplynulého roku a schválení plánu na další období byli vyznamenáni medailí za příkladnou práci Karel Čajka a Jaroslav Sršeň.

Proběhla registrace sboru u Finančního úřadu v Třinci.

Dne 7.6. jsme uspořádali prohlídku zbrojnice a ukázku hašení vodou pro děti z mateřské školky. 2.7. požár včelína občana Buby – naše jednotka byla při požáru jako první, do příjezdu HZS jsme prováděli odklízení dřeva a majetku z okolí požáru. Po uhašení byla provedena dohlídková činnost. Záchranné akce se zúčastnili K. a L. Čajkovi, Jan Kubina a Martin Smilovský, O požáru vyšel článek v novinách dne 3.7.

Obdrželi jsme nabídku obce na dlouhodobý pronájem a provozování pohostinství U Splavu, kterou jsme po zvážení nevyužili.

Družstvo se v rámci výcvikového roku zúčastnilo ještě tří pohárových soutěží – ve Stříteži a H.Žukově se moc nevedlo, jelikož jsme měli neplatné pokusy, v Hradišti družstvo obsadilo druhé místo, i když správně mělo být první. Nakonec vše skončilo kompromisem.

V Komorní Lhotce a ve  Stříteži letos oslavili 100. výročí založení sboru a oslav ve Střítěži se zúčastnil i starosta ústředí Ing. Richtr.

22.6. proběhla pohárová soutěž II.ročník, účast 5 družstev, elektronická časomíra, nástřikové terče

1. Horní Tošanovice     51:69

2. Řeka                       53:37

3. Soběšovice              1:04:12           

Další akcí byl tradiční stánek na Třanovské pouti. Počasí se tentokrát vydařilo a celkový výsledek lze hodnotit velice kladně. Karel a Lumír Čajkovi vyrobili rošt s mramorovou deskou a tentokrát jsme rožnili maso na kameni, což bylo pro účastníky  velmi vítanou lahůdkou. Přes velkou konkurenci s pivními slavnostmi a velmi teplé počasí se nám podařilo vydělat nějaké peníze na naši činnost..

V září jsme uspořádali turnaj v nohejbale. Protože počasí bylo vrtkavé neposílaly se pozvánky a účast se domluvila ústně. Účast však nebyla moc velká. Také organizace se moc nepovedla a vše se řešilo na poslední chvíli. Přesto se akce vydařila

V říjnu jsme uspořádali akci pro děti ze ZŠ. Uspořádali jsme ji v pátek, vedení školy však akci moc nepodpořilo, prohlásilo, že se nejedná o akci školy, ale SDH, a proto děti poslali jen někteří rodiče. Kdo však přišel, ten si o to víc užil. Pro děti jsme připravili několik soutěží, svezly se v hasičském vozidle a nakonec si některé vyzkoušely, jakou sílu je třeba mít k držení stříkající proudnice. Pro děti byly připraveny ceny a nakonec si opekly párky.  Soutěžily s velkým zápalem a měly radost z udělených cen.

V říjnu vypukl požár v garáži u p. Jochymka kolem 23 hodiny. Patrně došlo k výbuchu nějaké chemikálie nebo nádrže auta. Požár se velmi rychle rozšířil a měl značnou intenzitu. Nejdříve byly povolány jednotky HZS, které se dostavily se třemi cisternami. Naší jednotce byl vyhlášen poplach až se zpožděním asi ½ hodiny. Po našem příjezdu již probíhal zásah jednotek HZS. Byly nasazeny dva proudy C 2 a zařízení na odtah kouře. Vytáhli jsme vraky dvou aut, pomáhali s rozebíráním střechy a hašením v půdním prostoru. Požár byl zdolán asi po dvou hodinách. Po odjezdu jednotek HZS jsme prováděli do tří hodin dohled a kontrolu. Na zásahu se podíleli Čajka Karel a Lumír, Jan Kubina, Ladislav Papak a Martin Smilovský.

Další akcí, na které jsme se podíleli, byly oslavy 28. října u čtyřmezníku, na níž jsme zajišťovali občerstvení. Počasí se tentokrát moc nevydařilo. Sice nepršelo, ale byl velmi silný vítr. Přesto jsme se s počasím vypořádali a využili auta a stánku jako překážek, postavili jsme i lavičky. Akce se zúčastnil velký počet občanů a myslím, že všichni byli spokojeni. Maso bylo výborné, pivo nikdo moc nechtěl, ale vzhledem k počasí byl největší zájem o svařené víno, kterého jsme prodali 35 litrů.

V posledním týdnu v listopadu proběhla brigáda na úklid zbrojnice a zazimování techniky. Při této příležitosti jsme provedli propláchnutí kanalizace pod cestou v blízkosti restaurace U splavu.

 

Rok 2003

 

11.1. VVH v kulturním domě.

3.5. proběhla akce Transaurus.. 7 členů se svými dětmi vyčistilo les od Cymbálku až k Hnojníku.

Dne 10.5. proběhlo okrskové kolo v požárním sportu za účasti 6 družstev. Naše družstvo obsadilo 2. místo.

Dokončení elektroinstalace do věže zajistil s elektrikářem L. Papak.

Dne 7.6. jsme uspořádali prohlídku zbrojnice a ukázku hašení vodou pro děti z mateřské školy.

Dne 14.6. jsme smažili vaječinu v parku u koliby.

28.6. pohárová soutěž, III.ročník, 6 družstev na sklopné terče:

1. Horní Žukov            19:75

2. Ropice                     26:06

3. Třanovice                  27:62

Po skončení soutěže proběhla akce lovení kapra v kádi, která měla velký úspěch.

Zvýšila se i účast diváků, což lze přičíst lepší propagaci. Při reprodukované hudbě se účastníci bavili do pozdních hodin

U příležitosti 70. výročí založení sboru v Horních Tošanovicích se družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže, ze které si odneslo 5.místo.

Loňský rok nevznikl v naší obci žádný požár. Jediným zásahem bylo vyproštění telete, které spadlo do žumpy. Zásahu se zúčastnili Lumír Čajka, R. Bilan a J. Matušek. Tele se podařilo zachránit.

Další akcí byl tradiční stánek na Třanovské pouti. Počasí se tentokrát vydařilo a celkový výsledek lze hodnotit velice kladně.

16.8. jsme uspořádali turnaj v nohejbale. Zúčastnilo se sedm družstev, z nichž vyhrálo družstvo Komando ve složení Matula Martin, Košťál, Dostál. Po turnaji následovalo posezení s občerstvením. Akce se velmi vydařila a mohla by se založit tradice na další léta.

20-21.9. byl uspořádán zájezd na Kozubovou. Jeli jsme osobními auty, prošli jsme po hřebeni a večer poseděli u dobrého piva a dobrého masa. Počasí bylo velmi slunečné, až nezvykle hezké na tuto roční dobu. Byly překrásné výhledy na panoráma hor, které se připravovaly na následující zimu. Je škoda, že se zúčastnilo tak málo členů. Odpoledne jsme dojeli zpátky do Třanovic a akci zakončili nohejbalem na hřišti, kam přišli i další členové a tak mohli alespoň ochutnat velmi dobré ražniči, které na Koubové už účastnící nebyli schopni sníst.

Podíleli jsme se na oslavách 28. října u čtyřmezníku, při nichž jsme zajišťovali občerstvení. Počasí se celkem vydařilo.  Akce se zúčastnil velký počet občanů a myslím, že všichni byli spokojeni.Na studené počasí jsme připravili várnici čaje, který se všechen vypil. Svařené víno všem chutnalo a po mase se jen zaprášilo.

V loňském roce oslavili významné výročí svého života tito jubilanti – Z. Skoczová, Laďa Biolek a Josef Obluk. Byly připraveny malé balíčky a každému jubilantovi byly v domácím prostředí osobně předány.

V průběhu roku byli přijati nové členové, a to Robert Barteczek, který přestoupil z H.Žukova, dále Tomáš a Lucie Hrudovi, Libor a Kateřina Matulovi a Monika a Petr Seberovi.

Stav členské základny se rozrostl na 49 členů a 6 čestných členů.

 

Rok 2004

 

VVH 17.1.

24. a 30. 4. proběhla akce Transaurus.. Této akce, která byla zaměřena na úklid obce se zúčastnilo 9 členů a jejich dětí. Vyčistili jsme les kolem řeky Černí od hranice s Hnojníkem až po kamenný most; nasbíralo se 12 pytlů odpadu.

Dne 12.6. proběhlo tradiční smažení vaječiny v parku u koliby,  sešlo se nás asi dvacet.

Odhlášení členové Janša Zd.st., Skocz J., Skoczová Zd., Szmek L., Szmek St., Tomica J., Tomica P., Tomica Zd.

4.7. Hasičské odpoledne – oslavy  95. výročí. IV.ročník pohárové soutěže na sklopné terče s účastí 7 družstev. Celá akce proběhla v areálu za kulturním domem a hasičská soutěž dvoukolově na přilehlé louce.

1. Horní Žukov            20:25

2. Dolní Tošanovice     23:13

3. Třanovice                25:75

V krásném červencovém odpoledni vystoupila hasičská hudba Hasičanka z H. Suché, která nám připomenula starší evrgríny. Do pozdních večerních hodin pak zněla diskotéková hudba.

21.8. jsme uspořádali turnaj v nohejbale, v němž jsme si navzájem změřili síly.  Po turnaji následovalo posezení s občerstvením.

V tradičním stánku na Třanovské pouti jsem si vydělali peníze na naši činnost. 

Začátkem října jsme připravili akci pro děti z místní školy. Přišlo 25 dětí z družiny i s učiteli. Děti se formou her seznámily s některým hasičským nářadím. V závěru si děti opekly párky a napily se teplého čaje, na který se v dosti chladném počasí již těšily.

Na oslavách 28. října u čtyřmezníku jsme tradičně zajišťovali občerstvení. Počasí se vydařilo, na toto roční období bylo velmi teplo. Operativně jsme pak doplňovali zásoby. Svařené víno všem chutnalo a na „mase na kameni“ se všichni pochutnali.

V závěru roku jsme provedli vyúčtování akcí od pohárové soutěže přes stánek na pouti až po čtyřmezník spojené s oslavou narozenin J.Bilana.

Významné výročí svého života oslavili jubilanti – Marta Klimšová, Karel Čajka st.. Byly pro ně připraveny malé balíčky a každému jubilantovi byly osobně předány. Z mladších ročníku si významnější jubileum oslavili R.Bilan, Ivoš Gociek a Jenda Kubina.

Loňský rok byl pro hasiče významný z několika důvodů; proběhly dvoudenní oslavy založení hasičského hnutí v Litoměřicích, došlo ke sblížení různých hasičských organizací v naší zemi, hospodaření společnosti ve vlastnictví sdružení se zlepšilo a největší společnost – Hasičská vzájemná pojišťovna po řadě let ztráty začala vykazovat zisk.

 

Rok 2005

 

VVH 15.1., 25 členů z 43. V areálu Třanovice služby provedeny nové volby výboru zvolen nový velitel Zd.Janša.

Noví členové - Gabriela Janšová a Jana Geršlová

30. 4. proběhla akce Transaurus. Vyčistili jsme les a černé skládky kolem potoka v třanovském lese a odvezli odpad, který nasbírali jiní, a uložili jsme jej do kontejneru na OPS.

Dne 27.5. na tradičním smažení vaječiny v parku u koliby se nás sešlo asi dvacet.

V tomto roce vydatně pršelo a několikrát se vylil potok za kulturním domem. Zajišťovali jsme čerpání vody ze sklepa a pročištění ucpaného potrubí.

25.6. V.ročník pohárové soutěže, na sklopné terče, 6 družstev, měření stopkami:

1. Horní Žukov            21:50

2. Třanovice                26:00

3. Ropice                     28:00

Družstvo H.Žukova zvítězilo po třetí za sebou a získalo putovní pohár.

Celé odpoledne až do večerních hodin zněla diskotéková hudba a hodně lidí se přišlo podívat a taky se pobavit. Zajistili jsme stánek, lavičky a prodávali občerstvení.

20.8. jsme uspořádali turnaj v nohejbale;  síly si změřilo pět družstev.  Turnaje byl zpestřen oslavou narozenin Tomáše Janši. Akce probíhala do časných ranních hodin a s úklidem se protáhla až do nedělního večera.

Další akcí byl tradiční stánek na Třanovské pouti. Počasí se tentokrát nevydařilo. Účast byla slabší a nepodařilo se nám prodat vše, co jsme předpokládali

10. a 11.9. jsme uspořádali zájezd na jižní Moravu. První zastávkou byl hrad Helfštýn, jehož prohlídku někteří završili střelbou z historických zbraní. Zastavili jsme se v Kroměříži, prohlédli jsme si historickou část města a pak krátce Kyjov. Ubytovali jsme se v ubytovně družstva a vyrazili do sklípku. Tam nás čekala večeře a ochutnávka mnoha značek červeného a bílého vína. Za zvuků hudby a zpěvu někteří vydrželi do pozdních nočních hodin. Pro některé byla cesta na ubytovnu velkým dobrodružstvím a na noc bude mnoho z nás dlouho vzpomínat. Ráno po snídani a doplnění demižonů jsme se vydali k domovu. Cestou jsme se ještě zastavili ve Štramberku. Je škoda, že se zájezdu zúčastnilo málo členů sboru. Sháněli jsme další účastníky, abychom doplnili autobus. Z 27 účastníků bylo jen 15 členů sboru.

21.října jsme připravili akci pro děti z místní školy. Přišlo 28 dětí i s panem ředitelem. Děti se formou her seznámily s některým hasičským nářadím. V závěru si děti opekly párky a napily se teplého čaje, na který se v dosti chladném počasí již těšily.

Další akcí, na které jsme se podíleli byly oslavy 28. října u čtyřmezníku, při nichž jsme zajišťovali občerstvení. Počasí se vydařilo a bylo nejteplejší za poslední roky.  Připravili jsme čaj, který se vypil hlavně s rumem, prodalo se 60 piv a zase nejvíc chutnalo svařené víno. Operativně jsme pak doplňovali zásoby. Jsem přesvědčen, že všem chutnalo, a po mase a bramborácích se jen zaprášilo.

V loňském roce oslavili významné výročí svého života Jenda Baron a Ludmila Čajková. Byly pro ně připraveny malé balíčky a každému jubilantovi byly osobně předány. Z mladších ročníků si významnější jubileum oslavili Tomáš Janša, Lucka Hrudová a Kateřina Matulova.

 

Rok 2006

 

14.1. VVH  v kulturním domě za účasti 25 členů.

Starosta obce Bc.Tomiczek poděkoval všem za činnost, zásah při povodni, hovořil o spolupráci s obcí a zapojení do programu rozvoje zájmových aktivit obce

30. 4. proběhla akce Transaurus Uklidili jsme autobusové zastávky Na Dolině, Na Cymbalku, Na Křižovatce a u Labudy. Trochu nám pršelo, ale vše dobře dopadlo.,

Dne 27.5. tradiční smažení vaječiny v parku u koliby.

Byla provedena změna registrace na Finančním úřadě ve Frýdku-Místku.

Námětové cvičení požár lesa nad kamenolomem v Řece – porucha čerpadla.

Noví členové Jaroslav Misiarz,  Miroslava Misiarzová a Jolana Blagová.

17.6. VI. ročník pohárové soutěže, na sklopné terče, 5 družstev, měření stopkami:

1. Horní Žukov            19:40

2. Mistřovice               20:10

3. Třanovice                32:00

Celé odpoledne až do večerních hodin zněla diskotéková hudba a hodně lidí se přišlo podívat a taky se pobavit. Zajistili jsme stánek, lavičky a prodávali občerstvení.

Významné výročí svého života oslavilo několik členů – Jenda Ovčaři, Mirek Štěrba a Miloš Drögsler. Byly pro ně připraveny malé balíčky a každému jubilantovi byly osobně předány. Z mladších ročníků významnější jubileum oslavili Petr Sebera, Michal Kaleta, Jarek Misiarz a Andřej Kubeczka.

V tomto roce nás opustil čestný člen pan František Korč, který byl členem sboru od roku 1948.

 

Rok 2007

6.1. VVH v kulturním domě za účasti 30 členů

Za členy sboru byli přijati – Martynek Aleš, Sliž Jiří, Tomica Jozef, Tomicová Veronika, Remiášová Šárka, Remiáš Martin, Sebera Tomáš

Tradičního Transaura se za krásného počasí zúčastnilo 12 členů;  s pomocí dětí vysazovali stromky na zalesnění terénních úprav. Doufejme, že se stromky ujaly a další generace sklidí ovoce naší práce.

V květnu na tradičním smažení vaječiny v parku u koliby jsme se u dobrého jídla a soudku piva se dobře pobavili.

5.5. proběhla okrsková soutěž v PS v Řece, naše družstvo skončilo na 2. místě.

VII.ročník pohárové soutěže o putovní pohár starosty obce Třanovice proběhl 9.6. za účasti  9 družstev, z toho byla dvě družstva ženská. Naše družstvo se moc nevyznamenalo, skončilo jako poslední. Celé odpoledne až do večerních hodin zněla diskotéková hudba a hodně lidí se přišlo podívat a taky se pobavit.

1. Horní Žukov            21:35

2. Ropice                     21:75

3. Bruzovice ženy         22:27

Byla podepsána kupní smlouva na prodej části pozemku kolem zbrojnice Milanu Kovačovi

Opustil nás čestný člen pan Ladislav Korč, člen sboru od roku 1969, a pan Ladislav Papák, který byl členem od roku 1991 a řadu let vykonával funkci velitele sboru. Oba byli aktivními členy a podíleli se na mnoha akcích pořádaných naším sborem.

V srpnu jsme uspořádali turnaj v nohejbale, síly si změřilo osm družstev, což byla největší účast v historii. Turnaj byl zpestřen grilovanou kozou od Seberů a dalším jídlem a pitím, akce probíhala do časných ranních hodin.

V září jsme zorganizovali brigádu a vykáceli suché smrky v parku u koliby, pro naše akce jsme nachystali dřevo do koliby i do zbrojnice.

Další akcí byl tradiční stánek na Třanovské pouti.

V září jsme zorganizovali akci pro děti ze základní školy. Organizace se ujala Helena Korčová a podařilo se jí připravit velmi hezké odpoledne. Děti se povozily v autech, zahrály si hry a dostaly hezké ceny.

Na oslavách 28. října u čtyřmezníku se počasí se moc vydařilo, do deštích bylo mokro a občanů přišlo méně než v předchozím roce.

V listopadu se konala brigáda na úklid zbrojnice s vymalováním místnosti šatny.

V loňském roce oslavili významné výročí svého života Jaroslav Sršeň a Rudolf Hus. Byly pro ně připraveny malé balíčky a každému jubilantovi byly osobně předány.

Za člena sboru byl přijat Aleš Martynek, Jiří Sliž, Jozef Tomica, Veronika Tomicová, Šárka Remiášová, Martin Remcáš a  Tomáš Sebera .

 

Rok 2008

 

VVH 12.1. v kulturním domě za účasti 25 členů.

Za členy sboru byla přijata – Korčová Helena, Korč Břetislav a staronový Mazurek Richard

V zimě se zásluhou Z.Janši provedl obklad v šatně, následně malba a úklid zbrojnice a zhotovily se lavičky.

V květnu jsme jak jinak uspořádali tradiční smažení vaječiny v parku u koliby, sešlo se nás asi dvacet a u dobrého jídla a pití jsme se dobře pobavili.

V květnu jsme uspořádali zájezd do autocampu Vlčák v Osvětimanech na jižní Moravě. Akce proběhla i s dětmi účastníků. Celkem se akce zúčastnilo 35 osob. Počasí nám velmi přálo, v pátek jsme navštívili ZOO ve Zlíně, v sobotu hrad a zámek v Buchlovicích, zahráli si fotbal, pro děti připravili soutěže a večer poseděli u táboráku. Všichni si akci velmi pochvalovali.

VIII.ročník pohárové soutěže proběhl 9.6. za účasti  5 sborů, elektronická časomíra:

1. Dolní Tošanovice     20:70

2. Horní Žukov            21:17

3. Horní Tošanovice      26:36

Prodávali jsme občerstvení ve stánku.

V srpnu jsme uspořádali turnaj v nohejbale, síly si změřilo osm družstev. Nepřálo nám počasí, turnaj proběhl v tělocvičně a pak jsme se sešli ve zbrojnici zde jsme si připravili občerstvení a trochu se pobavili. Pod deštníkem se dělalo maso a i když bylo zkrápěno deštěm, chutnalo výtečně.

Další akcí byl tradiční stánek na Třanovské pouti. Počasí se tentokrát vydařilo. Účast lidí byla průměrná, přesto se nám podařilo vše prodat a zajistit nějaký výdělek do pokladny.

V září jsme zorganizovali akci pro děti ze základní školy. Podařilo se připravit velmi hezké odpoledne. Děti se povozily v autech, zahrály si hry a dostaly hezké ceny.

V rámci obnovy techniky byla provedena generální oprava našeho auta T 805. Opravu zajišťoval Lumír Čajka za přispění řady členů, kteří odpracovali celkem 250 hodin. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, je třeba poděkovat. Auto vypadá jak nové a je proto nutno k němu přistupovat se vší opatrností, aby nám dlouho sloužilo. 

Naše členky se začaly scházet ve zbrojnici a začaly zkoušet i něco z hasičského řemesla. Uvidíme, zda se jim podaří sestavit družstvo a taky si zasoutěžit.

VVH 13.12 v kulturním domě. Byly prodiskutovány běžné činnosti sboru a zvolen přípravný výbor pro zajištění 100. výročí oslav založení sboru ve složení Ing.K.Čajka, H. Korčová a J.Ovčaři.

Po oficiálním programu byl Lumíru Čajkovi za práci na opravě našeho auta předán za sbor dárkový balík, chlapi předali láhev dobré slivovice a od žen dostal dort s emblémem T 805.

Pak pokračovala volná zábava do pozdních večerních hodin.

Zemřela naše členka Dana Vondrová, která byla členkou sboru od roku 1981. Při obřadu naši členové stáli čestnou stráž. Zemřel také bývalý člen a dlouholetý velitel Stanislav Szmek

Za členy sboru byl přijat GomolaTomáš, Háková Iveta, Koždoňová Romana, Husová Erika, Hus Rostislav, Kowalczyková Marcela, Poledník Jaroslav, Janstová Eva, Labudová Ivona a Labuda Václav.

 

 

Rok 2009

 

Tento rok byl rokem oslav založení sboru. Přípravný výbor oslav hledal optimální řešení, diskutovala se řada variant. Na valné hromadě, na bowlingu, byl členům přednesen návrh programu oslav a s drobnými úpravami byl schválen s rozpočtem 156 000,-.

Tradiční akce Transaurus se zúčastnilo 18 členů. Vysazovali jsme kaštany kolem chodníku k Horním Tošanovicím a u bowlingu, kde jsme opékáním párků akci završili.

9.-11.5 zájezd se konal výlet na jižní Moravu. Po prohlídce Krajského střediska HZS v Olomouci účastníci navštívili hrad Bouzov a večer se bavili u ohně. V sobotu se konala plavba na lodi po Baťově kanálu. Odpoledne proběhlo v soutěžním duchu pro dospělé i děti. V neděli jsme navštívili ve Vyškově "domací" zoo a dinopark.

S našim autem jsme se zúčastnili dne IZS v Třinci.

Při smažení vaječiny se probíraly přípravy na oslavy a dolaďovaly se maličkosti.

Za přispění sponzorů a obce jsme vydali bulletin o činnosti sboru, který byl osobně předán do všech rodinných domů v obci s pozvánkou na oslavy.

Dne 13.6. proběhla za krásného počasí pohárová soutěž hasičských družstev za účasti 12 družstev mužů a 3 družstev žen:

1. Košatka B                                                                    16:61

2. Horní Žukov                                                                 18:43

3. Dolní Tošanovice B                                                      19:27

4. Dolní Tošanovice A                                                      20:39

5. Řeka                                                                            21:47

6. Třanovice                                                                     22:94

7. Guty                                                                             23:40

8. Dolní Domaslavice                                                        23:46

9. Horní Tošanovice                                                         23:58

10. Hnojník                                                                      24:39

11. Jaworze                                                                      38:59

12. Košatka A   N

ŽENY

1. Řeka                                                                            31:20

2. Hnojník                                                                              N

3. H.Tošanovice N

Ve štafetách družstev přes překážky byli nejlepší místní Třanovští hasiči a železného muže vyhrál p.Kičmer z H. Tošanovic.

Postavili jsme stan a podávali občerstvení pro účastníky a návštěvníky.  Celé odpoledne až do nočních hodin hrála diskotéková hudba.

Těsně před oslavami se konečně podařilo horolezeckým způsobem natřít věž zbrojnice, dveře a fasádu. Ve zbrojnici byla zřízena nová šatníková stěna a pořízena nová základna.

Dne 27.6. proběhla v kulturním domě slavností valná hromada. Žáci místní školy připravili krátké pásmo s hasičskou tématikou, za které sklidili velký úspěch. Starosta sboru Ing. Karel Čajka provedl zhodnocení bohaté činnosti sboru a zasloužilým členům byly předány ocenění a medaile za jejich aktivní činnost ve sboru. Za dlouhodobou činnost ve prospěch obce a jejich občanů obdržel sbor četné uznání Obce Třanovice. Sešli se i naši bývalí členové a zavzpomínali na svou práci a společné zážitky.

Na připravené výstavce byly k vidění úspěchy sboru a na panelech řada techniky pro zdolávání požárů. 

V odpoledních hodinách proběhlo hasičské odpoledne, které zahájil Třanovský dechový orchestr. Vystoupení dětského folklórního souboruh Ostravička z Frýdku-Místku se setkalo s velkým úspěchem. Za zvuku pochodu proběhl ve vycházkových  uniformách nástup místních hasičů a straźaku družebního sboru z polského Jaworza. Následovalo slavnostní vysvěcení praporu sboru faráři církve katolické a evangelické a předání stuhy o tomto aktu. Po vystoupení starosty obce a zástupce wojta obce Jaworze byla Třanovickému sboru předána Zlatá medaile za zásluhy od hlavního prezidia Ochaotniczej straźy poźarnej z Warszavy.

Následovalo vystoupení hudební skupiny Blaf a dechového orchestru z Jaworza. Profesionální hasiči předvedli ukázkové vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a naší členové si mohli vyzkoušet práci s vyprošťovací technikou, u které se pořádně zapotili.

Následovalo vystoupení hudební skupiny Blaf a dechového orchestru z Jaworza. Profesionální hasiči předvedli ukázkové vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a naší členové si mohli vyzkoušet práci s vyprošťovací technikou, u které se pořádně zapotili.

V rámci Hasičského odpoledne proběhlo i setkání seniorů, které každoročně pořádá sociální komise obce.

Počasí se začalo kazit a kolem 19 hod začalo vytrvale pršet. Po vylosování tomboly vystoupila skupina Kabát revival, která si i přes proudy deště našla mnoho nadšených posluchačů.

Déšť trochu ustál a začala diskotéka, kterou režíroval Vojta Hus. Sté výročí bylo završeno ohňostrojem.

I přes trvalé mrholení se návštěvnici rozcházeli až v ranních hodinách.

V neděli odpoledne jsme prováděli úklid. Přišla však průtrž mračen a už jsme vyjížděli k zásahu. Z pole natekla voda do rodinného domu Marcely Papákové. Ucpala se kanalizace a začala vytékat na hlavní cestu pod evangelickým kostelem a valila se zahradou Cimalů.  Část vody se podařilo odčerpat a kanalizaci, která byla ucpaná blátem a puklicí od kola, vyčistit.

Do turnaje v nohejbale 15.8. se přihlásilo 9 družstev, vítězové dvou skupin postoupili do semifinále a následného finále, ve kterém zvítězilo družstvo 95+ ve složení R.Bilan, L. Čajka a R. Mazurek. Akce byla spojena se zhodnocením oslav, účastnici se za zvuku diskotékové hudby dobře pobavili a krátkým ohňostrojem si je připomněli. 

Družstvo se zúčastnilo 5 pohárových soutěží včetně noční v Řece.

Na oslavách založení republiky 28.10. jsme zajistili občerstvení. Přišlo méně lidí, což lze přisuzovat tomu, že loni byla akce zrušena a letos kromě soutěže koní nebyl připraven žádný další program.

Po dlouhé době se nám podařilo zajistit vedoucí mládeže, práce se ujali J.Skocz a R. Smilovský.

Po absolvování potřebného školení se z dětmi pravidelně scházejí a zapojili se i do hasičských soutěží.

Oženil se Michal Kaleta.

Do sboru byli přijati Král Stanislav, Králová Ivana, Hanzel Ivan, Baumgartner David, Szutarova Darina.

VVH proběhla 5.12.