Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Sboru dobrovolných hasičů v Třanovicích


Dne 14. března 1909 se konala v hostinci občana Ovčařiho „Pod jelenem“ schůze zemědělců. Na této schůzi navrhl občan Kotas, aby zemědělský spolek zakoupil pohřební vůz. Občan Josef Pavera, zámečník, navrhl, aby byl v obci zřízen požární sbor. Druhý návrh podpořil občan Josef Lasota a po následném hlasování byl v Třanovicích ustaven první hasičský sbor.


Zákládajícími členy byli tito:

Josef Pavera - zámečník
Klement Matusák - učitel
Jan Lasota - učitel
Pavel Kokotek - rolník
Jan Niemczyk - krejčí
Josef Czakon - rolník
Pavel Mocek - krejčí
František Gryzc - chalupník
Krzemieň - rolník
Pavel Kisza - chalupník
Dudek - hostinský

Ustavující schůze se usnesla, že budou vydány bločky v hodnotě 2,- korun rakouských pro zajištění prostředků na nákup materiálu. Zajištění materiálních potřeb sboru se stalo věcí všech občanů. I přes počáteční těžkosti byly bločky rozprodány a za poměrně krátkou dobu byla zakoupena hasičská stříkačka a 200 metrů hadic za 700,- korun rakouských.

První zásah s novou stříkačkou byl u zakládájícího člena Pavla Kokotka, č.p. 21, kterému začala hořet stodola. První úspěch se dostavil, oheň se podařilo uhasit.

Před první světovou válkou měl sbor hodně práce a to hlavně proto, že v okolních obcích nebyly dosud hasičské sbory ustaveny. Během 1. světové války se činnost sboru nevyvíjela, protože hodně občanů muselo nastoupit vojenskou službu. Po válce byla činnost sboru obnovena a starostou sboru se stal zámečník Josef Pavera, náčelníkem učitel Jan Lasota.

Od založení až do druhé světové války byli za členy postupně přijati tito občané:


1916 - Grycz Josef, Heczko Jan, Mocek Karel, Niemczyk Jan, Ovčaři Rudolf, Stalmach Josef, Zielina Jiří

1919 - Grzegorz Ondřej, Novak Josef, Pavera Ludvík, Stalmach František, Žuk Pavel

1921 - Oborný Alois, Skocz Jiří

1922 - Bogdanovicz Jan, Klimsza Josef, Klimsza Teofil, Lanc Jan

1928 - Nowak Stanislav, Wolný Franfišek

1931 - Kokotek Jan, Pavlík Josef, Skupieň Jan, Waleczek Alois

1933 - Bialoň Adam, Bolek Emil, Jan a Pavel Frankovi, Klimsza Bohumil, Kubaczka Jan

1937 - Bonczek Jiří, Roman Jan, Žvak Augustin

1939 - Čajka Jan, Fikoczek Franfišek, Heczko Adam, Janczyk Jan, Parzyk Rudolf, Skulina Josef, Vitásek František


Nejvíce zásahů měl sbor v roce 1923 - až 3 týdně. V roce 1930 byl z peněz sboru zakoupen pohřební vůz za 9000,- korun s tím, že pro členy sboru byla poslední služba zdarma.

U příležitosti 25. výročí od založení hasičského sboru byla na křižovatce postavena vlastní hasičská zbrojnice, která slouží dosud.

Ve třicátém roce působení sboru nastal v jeho činnosti zvrat. Dne 1.9.1939 obsadila obec Třanovice německá armáda a fašisté převzali řízení sboru. Jeden člen, Gustav Žvak, byl za okupace nacisty odvlečen a již se nevrátil. Protože s Němci nechtěl nikdo spolupracovat, byla činnost sboru minimální, nebylo ani obnovováno technické vybavení. Němci byl do sboru přidělen ojetý vůz značky Steier, který chtěl po osvobození původní vlastník, třinecký hasičský sbor, vrátit zpět. Po několika jednáních byl vůz za 20 000,- korun odkoupen a zůstal v Třanovicích.

Po osvobození obce Rudou armádou byla činnost sboru obnovena. Zakoupený vůz mnoho radosti neudělal, protože byl často v poruše. K požárům i na slavnosti se proto vyjíždělo s ruční stříkačkou, jejíž poslední zásah byl v roce 1948 na likvidaci požárů stodoly u občana Josefa Kafky v Tošanovicích. Požár se podařilo uhasit, ale bohužel zahynul devítiletý syn majitele.

Po roce 1948 převzal starost o vybavení sboru stát a nebylo tedy třeba na každé nové vybavení uspořádat sbírku. Dne 11. července 1958 se sbor konečně dočkal nového moderního vozidla Tatra 805, vybaveného motorovým čerpadlem o výkonu 8000 litrů za minutu. Hlavní zásluhu na přidělení vozidla měl předseda požárního sboru a ředitel školy Jan Kupčík.

Toto, i když dnes již zastaralé zařízení, je za podpory obce a činnosti členů sboru udržováno v provozuschopném stavu a je připraveno za pomoci vycvičené obsluhy k ochraně majetku občanů, firem i státu.

Za celou existenci hasičského sboru bylo vykonáno mnoho záslužné činnosti jak v oblasti ochrany majetku, tak na poli sportovním. Výčet by byl velmi obsáhlý, ale to není předmětem tohoto článku. Už se starou ruční stříkačkou družstvo pod dlouholetým velením Jana Witáska získalo nejedno první místo v okrskových soutěžích. Z řady členů dovolte vzpomenout Jana Čajku, Jana Kupčíka, Aloise Ovčařiho a Karla Skocze.

Na tuto tradici navázali ti mladší se stříkačkou motorovou. Mimo spotrovní činnost prováděli preventivní prohlídky, drželi žňové hlídky, vyjížděli k požárům, čímž odvedli kus poctivé práce.

Chtěli bychom vzpomenout rok 1960, který byl pro naši obec rokem nejčernějším s pěti požáry. Zvláště tehdy, při rychlých a účinných zásazích, si lidé uvědomili, jak je dobré mít dobře vycvičené hasiče, kteří jsou schopni chránit majetek nás všech.

Právě zde nesmíme zapomenout, že namáhavou, odpovědnou a mnohdy i nebezpečnou činnost provádějí členové ve svém volném čase.

V průběhu šedesátých let dochází ve sboru ke generačnímu problému, protože hodně mladých lidí odešlo do měst. V této době přebírá funkci velitele sboru po Janu Nowakovi Karel Čajka, jehož úkolem bylo z řad mládeže vycvičit nové dobré hasiče. Poctivým přístupem se v krátké době podařilo družstvo secvičit, čehož důkazem bylo několik prvenství v okrskových soutěžích, čímž si zajistili postup do okresního kola. V této době vzniká také družstvo žen a žáků, kteří rovněž dobře reprezentovali náš sbor.

U příležitosti 70. výročí založení sboru provedli hasiči na hasičské zbrojnici výměnu střešní krytiny, nahození nové fasády, provedli nové obklady a nátěry. Mimo činnost v oblasti poslání hasičů se členové aktivně zapojili do akcí „Z“ a pomáhali při zvelebování obce.

Hnacím motorem činnosti byl vždy výbor sboru, jemuž od války předsedal ředitel české školy Jan Kupčík. Tuto nelehkou práci vykonával jedenáct let. Deset let byl předsedou Jan Baron, devět let František Korč, osm let Karel Čajka, čtyři roky pak Jan Janczyk a Jan Nowak a jeden rok Antoním Maczek.

Ve funkci velitele se vystřídalo 11 členů, z nichž Karel Čajka vykonával tuto funkci deset let, Jan Witásek devět let, Stanislav Szmek osm let, Stanislav Grycz šest let, Jaroslav Skulina a Jan Baron čtyři roky, Ladislav Papak tři roky, Leopold Jaworský mladší byl ve funkci dva roky a Adolf Nowak a Stanislav Klimša po jednom roce.

Jednatelů se vystřídalo v poválečném období sedm, a to Miloš Drögsler byl jednatelem dvacet pět let, Jan Bialoň dvanáct let, , Leo Zygma sedm let, Jan Kupčik čtyři roky, Anna Baronová tři rory, Jan Janczyk a Alena Szmeková dva roky.

V ostatních funkcích pracovali tito členové:

 

Jiří Baar, Emil Bobek, Helena Bialoňová, Erich Biedrava, Vladislav Byrtus, Jana Ciompová, Jan Čajka, Anděla Filipcová, Lubomír Gociek, Josef Grycz, Alois Himler, Ladislav Hrabec, Rudolf Hus, Leopold Jaworský, Josef Kocián, Vilém Koczy, Marie Korčová, Teodor Kotas, Miroslava Kupčíková, bratři Jan, František, Adolf a Bronislav Majerovi, Božena Molinová, Karel Molin, Adam Niemczyk, Stanislav Nowak, Anna Nowaková, Josef Obluk, František Onderek, Alois Ovčaři, Vilém Ovčaři, Jan Siviec, Jiří Skocz, Karel Skocz, Jaroslav Sršeň, Stanislav Stalmach, Alfréd Szarowský, Gustav Szmek, Karel Tomiczek, Jaroslava Venglářová, František Vitásek, Adolf Valošek, Jan Wanok, Jiří Zielina, Oldřich Žvak.

Nynější členská základna Sboru dobrovolných hasičů v Třanovicích čítá 67 členů, z toho 43 mužů, 20 žen a 4 čestných členů. V čele sboru je starosta Ing. Karel Čajka, funkci místostarosty vykonává Josef Obluk, velitelem je Jiři Skocz, jednatelem Ludmila Čajková, pokladníkem Renata Kubinová, preventistou Jiří Matušek, kulturním referentem Helena Korčova. Členy výboru jsou dále Marta Klimšová,Jenda Ovčaři. Revizorem pokladny je Karel Čajka St.

 

Po několika letech určité stagnace, která byla zapříčiněna nedostatkem finančních prostředků na obnovu technického zařízení a opravu vozidla, dochází k obnovení sportovní i preventivní činnosti. Proto byla v roce 2008, provedena kompletni renovace Tatry 805 a rozšířeno mužstvo o několik mladych vycvičených hasičů.

Názor, že dnes dobrovolné hasiče nepotřebujeme, a že vše vyřeší profesionálové, je velice mylný. Celý národ se přesvědčil, jak členové dobrovolných hasičských sborů pomáhali při povodních, které postihly naši republiku v posledních letech. Které se dotkly i naší obce.

Dnešním úkolem sboru je především preventivní činnost, kontrola dodržování protipožárních opatření, aby nedocházelo ke vzniku mimořádných událostí, ale také stálá příprava techniky i lidského potenciálu na to, aby byli schopni krizovým situacím čelit a úspěšně je řešit.

 

Náhledy fotografií ze složky Historicke foto