Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. část 1945-1967

11. 1. 2010

Rok 1945

 

 

Tento rok byl významný nejen tím, že skončila druhá světová válka a tím i německá okupace, ale taktéž došlo k velkým názorovým rozporům v činnosti sboru. Zaktivizovali se členové, kteří aktivně převzali vedení sboru v roce 1938. Na valné hromadě dne 15.12. v hostinci „U Wanoka“, na niž nebyli pozváni všichni členové, převládly národnostní vášně. Funkce ve vedení až na starostu a revizora Lence si rozdělili členové polské národnosti. Bylo rozhodnuto o přejmenování sboru na „Ochotnicza Straz Pozarna v Trzanovicach“ a následně byli Úřadu národní bezpečnosti v Českém Těšíně  nahlášeni tito funkcionáři spolku:

 

Starosta - Pavera Ludvík

Místostarosta - Skupieň Jan

Náčelník - Niemczyk Adam

Zástupce náčelníka - Bolek Emil

Tajemník - Kokotek Jan

Pokladník - Grycz Josef

Hospodář - Janczyk Jan

Seržant - Heczko Jan

Seržant sanitář - Bialoň Adam

Revizoři účtu - Niemczyk Jan, Nowak Stanislav, Lenc Jan

 

 

29.12. se však v hostinci „U Wanoka“ konala další valná hromada, ale již za účasti většiny členů sboru. Došlo k ostré výměně názorů ohledně názvu sboru. Zastánci polského názvu se chtěli vracet k předválečným pořádkům, jako by je vývoj nezajímal. Někteří členové, kterým se nepodařilo své tvrdošíjné požadavky prosadit, jednání opustili, čímž vytvořili prostor pro kultivované jednání. V usnesení bylo rozhodnuto, že členové sboru se ztotožňují s pravidly „Svazu Československého hasičstva (SČH), které byly vyhlášeny 21. října 1945. Tím byl ukončen i spor o název sboru a začal se používat název „Sbor dobrovolných hasičů Třanovice“.

 

Rok 1946

 

 

Činnost sboru se začíná rozvíjet jen pomalu. Bylo přikročeno k náboru nových členů, kteří by byli ochotni rozvíjet tradice záslužné hasičské činnosti.Postupně byli přijati za členy Korč František, Ovčaři Alois, Bialoň Jan, Zygma Leoš, Žvak Oldřich, Witásek Jan a Kupčík Jan.

V průběhu roku probíhaly práce na stávající hasičské technice, aby byla připravena sloužit svému účelu. Celkově lze rok hodnotit jako stagnující, vedení sboru velkou činnost nevyvíjelo.

 

Rok 1947

 

 

Dne 15.2. byla svolána v hostinci „U Wanoka“ valná hromada, jejímž hlavním úkolem bylo zvolení nového vedení. Po déletrvající diskusi byl zvolen výbor v tomto složení:

 

Starosta - Kupčík Jan

Velitel - Witásek Jan

Jednatel - Zygma Leoš

Pokladník - Bolek Emil

Členové - Pavera Ludvík, Korč František, Žvak Oldřich, Maceček Antonín, Bialoň Jan

 

 

Z této valné hromady vzešel návrh, aby starosta sboru Jan Kupčík a velitel sboru Jan Witásek vešli ve styk s vedením obce – konkrétně starostou Vilémem Ovčařim ve věci odkoupení hasičského vozidla Steier, které stálo nepojízdné v garáži „Na Dolině“.

V březnu proběhlo na obci jednání ohledně hasičského vozidla a byla potvrzena snaha o jeho odkoupení od Třineckého hasičského sboru. Dne 31.5. bylo v Třinci a dohodnuto, že vozidlo bude prodáno našemu sboru za částku 20 tis. Kč, kterou uhradí obec.

Během krátké doby se pustili dva obětaví členové Korč František a Ovčaři Alois do jeho oprav a podařilo se jim ho zprovoznit. Vozidlo mělo namontováno motorovou stříkačku o dobrém výkonu a spolehlivosti, to však neplatilo o vlastním vozidle. Časté poruchy byly příčinou toho, že se s ním mnohdy nedojelo k požárům, ale ani k soutěžím, a tak stará dobrá ruční stříkačka stále sloužila pro soutěže, ale i k hašení požárů.

Dne 5. října se náš sbor zúčastnil obvodního hasičského závodu v Hnojníku. V soutěži s ruční stříkačkou se naše družstvo ze 14 sborů umístilo na čestném druhém místě.

 

Rok 1948

 

 

V tomto roce došlo k velké společenské změně, moci se ve státě ujala Komunistická strana Československá. 28. února vydává SČH služební rozkaz, jímž se hlásí do ústředního výboru Národní fronty. Vznikají akční výbory v ústředí a při OHJ. Vychází zákon o trestní ochraně proti požárům.

Tato společenská změna se dotkla celého hasičského hnutí. Stát převzal nad hnutím vedení, ale také starost o materiální vybavení sborů. Vše se nestalo okamžitě. Stále se používala stará technika, důkazem čehož byl rychlý a účinný zásah s ruční stříkačkou při požáru stodoly občana Josefa Kavky v Tošanovicích, kde bohužel v plamenech zahynul desetiletý syn majitele. Zásah u tohoto požáru opět dokázal, jak dobře a poctivě se v našem sboru provádí taktická cvičení a celková organizační připravenost lidí i techniky.

Výcvik jednotky byl posuzován na obvodních hasičských závodech v Dolních Tošanovicích dne 20.června. Ze 14 družstev se naše jednotka umístila na třetím místě

4. července uspořádal náš sbor pro občany hasičský výlet na louce p. Kisze u řeky Stonávky. Počasí nám přálo a výlet se velmi vydařil.

V prosinci se konala valná hromada, na které byla hodnocena celoroční činnost a předseda p. Kupčík pochválil zásahové družstvo za jeho celoroční aktivní činnost.

 

Rok 1949

 

 

Od 1.ledna začaly platit změny v územním uspořádání okresů a krajů, které se odrazily i v hasičstvu. Vznikají hasičské sbory, okresní a krajské hasičské jednotky.

V tomto roce oslavil náš sbor 40 let svého trvání. Při této příležitosti se v červenci uskutečnil hasičský výlet na louce p. Tomiczka na Cymbálku. Proběhla ukázka stávající hasičské techniky a výstroje. Člen sboru pan Karel Skocz přijel se svými koňmi a koňskou ruční stříkačkou. Členové sboru se oblékli do stejnokroje a svými nablýskanými přilbami dotvářeli slavnostní ráz celé akce. Výlet se stal záležitostí celé obce. Účast byla dobrá, občerstvení kvalitní a vše dotvářela dechová hudba pany Buby. U příležitosti tohoto jubilea byli za aktivní práci ve sboru odměněni diplomy tito členové: Skocz Karel, Čajka Jan, Korč František a Ovčaři Alois.

 

Rok 1950

 

 

V tomto roce bylo vydáno vládní nařízení o organizaci ochrany před požáry a jinými živelnými pohromami. Požární ochrana je svěřena národním výborům. Vedle sboru se ustavují jednotky, které mají pomáhat MNV při výchově občanů k požární bezpečnosti.

V tomto roce zakoupil MNV 10 ks pracovních obleků, které byly určeny pro novou mladou generaci, která v tomto roce vstoupila do sboru. Byli to Adolf Novak, Jan Nowak, Adolf Majer, Jan Majer, František Majer, Jan Rabin, Josef Kocián a Gustav Szmek.

V tomto roce měl sbor 29 členů. V květnu se mladé družstvo zúčastnilo obvodní soutěže v Komorní Lhotce. Z devíti družstev se umístilo na čtvrtém místě.

 

Rok 1951

 

 

V tomto roce začal MNV zřizovat žňové požární hlídky, které měly chránit majetek JZD před požáry. Ve zbrojnici měli službu 2 až 3 členové, kteří pozorovali okolí. Tyto hlídky byly činné po celé žňové období. Zásahové družstvo provádí každý týden požární výcvik. Auto Steyer vyžaduje neustále nějaké opravy, protože každou chvíli se něco porouchalo. MNV zakoupil 10 párů obuvi pro zásahové družstvo.

Dekretem z 18. ledna se stala hasičská organizace dobrovolnou organizací celostátního významu. Zaniká označení „starosta“, které se nahrazuje výrazem „předseda“. Velitelem hasičů se v tomto roce stal Jan Nowak.

 

Rok 1952

 

 

Ve dnech 15. a 16. března se konala 1. celostátní konference Československého svazu hasičstva, která završila reorganizaci. Svaz se stal jednou ze společenských organizací Národní fronty. Toto začlenění umožňovalo navrhovat z řad členů zástupce do MNV. Takto byl navržen pan František Korč, který měl mimo jiné za úkol prosazovat požadavky hasičů při projednávání rozpočtu tak, aby byla část prostředků vyčleněna na materiální vybavení družstva.

Družstvo se zúčastnilo obvodní soutěže ve Vojkovicích a z osmi družstev získalo 2. místo. Při zpáteční cestě ze soutěže se v D. Tošanovicích porouchal hasičský vůz a členové museli jít do Třanovic pěšky. Po převozu auta do zbrojnice se opravy ujali Alois Ovčaři a František Korč, kteří jej za 14 dnů zprovoznili.

24.8. se uskutečnila pouťová zábava se ziskem 9 929,-Kč.

 

Rok 1953

 

 

V tomto roce byl přijat zákon č. 35/53 Sb. ze dne 24.4. o státním požárním dozoru a požární ochraně, následně pak vládní nařízení č. 95/53 o reorganizaci státního požárního dozoru a požární ochrany. Svaz československého hasičstva byl přejmenován na „Československý svaz požární ochrany“  - ČSPO.

V tomto roce připravila vláda všem občanům Československa, hasiče nevyjímaje, velké překvapení, když byla provedena měnová reforma, která se dotkla i hasičské pokladny.

K 31.5. byla uzavřena pokladní kniha s hotovostí 18 749,10 Kč a byl proveden stanovený přepočet 1:50, čímž v pokladně zbylo 375,- Kčs.

V tomto roce se řady hasičů rozšířily o nové členy – Vladislav Byrtus, Karel Čajka, Jan Siviec, Adam Szmek a Jaroslav Sršeň.

Z pokladny byl věnován dar ve výši 50,- Kč na výstavbu Koreje.

 

Rok 1954

 

 

V tomto roce zahájila svou činnost Ústřední škola ČSPO v Bílých Poličanech, v začátcích jen pro placené požárníky.

Do požárních hlídek v obcích byli vedle požárníků zařazování i zástupci MNV a akčních výborů NF.

V tomto roce se naše Jednota zúčastnila několika slavností v jiných obcích, a to ve Střítěži, ve Vělopolí, v H. a D. Tošanovicích a v Dolní Suché. 

Výcvikové družstvo se zúčastnilo obvodního kola v Komorní Lhotce; ze 7 družstev se umístilo na 3. místě. Naši členové pomáhali na brigádách v rámci obce, na nichž odpracovali 115 hodin. Byla zorganizována pouťová zábava, která přinesla do pokladny 2 888,- Kčs.

 

Rok 1955

 

 

V Českém Těšíně proběhla Okresní konference ČSPO, na kterou byli delegováni předseda Jan Kupčík, velitel Jan Novak a pokladník Karel Tomiczek.

MNV zakoupil 10 ks pracovních nepromokavých obleků. Z provozu pohřebního vozu, který je v majetku jednoty a jehož provoz zajišťuje Karel Skocz, přibylo do pokladny 400,- korun. Uskutečnila se taneční zábava v hostinci „U Wanoka“ se ziskem 710,- korun. Celkové hospodaření však skončilo ztrátou 576,- korun.

Požární družstvo se zúčastnilo prvního kola oblastní soutěže v Hnojníku; z 9 družstev se umístilo na 4. místě.

 

Rok 1956

 

 

K 1. lednu přešel majetek požárních sborů do správy MNV. Předávání se provádělo za dozoru náčelníků okresních inspekcí státního požárního dozoru. Bylo zaváděno nové oslovování – místo „bratři a sestry“ bylo nařízeno „soudružky a soudruzi“, i když požárníci nebyli členy KSČ.

Hasičský pohřební vůz převzal od Karla Skocze pan Ludvík Nowak.

Družstvo se zúčastnilo požárních výletů v Hradišti a Žukově.

Byli přijati noví členové – a to Pavel Hrabec, Robert Franek, Josef Janša, Teodor Kotas.

Byl zorganizován hasičský výlet se ziskem 2 203,- korun.

Ve sboru byla okresní revizní komisí provedena kontrola hospodaření, která konstatovala správnost vedení pokladny.

 

Rok 1957

 

 

Předseda Jan Kupčík se na okresním úřadě intenzivně zasazoval o přidělení nového požárního vozidla, protože stávající Steyer byl velmi poruchový. Byl dán určitý příslib, ale konkrétní termín sdělen nebyl.

Pro nepojízdnost vozidla se družstvo nezúčastňovalo soutěží.

ČSPO převzal provoz Ústřední školy PO v Bílých Poličanech pro potřeby dobrovolných požárníků.

 

Rok 1958

 

 

Je to rok, který by měl být zapsán zlatým písmem do naší dlouholeté historie. Zásluhou ředitele místní české školy a zároveň našeho předsedy p. Kupčíka byl našemu sboru přidělen moderní plně vybavený požární zásahový vůz značky „TATRA 805“. Vozidlo je vybaveno moderním požárním nářadím, hadicemi B a C, proudnicemi, rozdělovačem, savicemi, dvěma dýchacími přístroji a hlavně motorovým čerpadlem PS – 8 o výkonu 800 l vody za minutu.

S vozidlem přijel až z dalekých Hořic v Podkrkonoší řidič autobusu a zároveň náš člen pan Frantiček Korč se spolujezdcem – velitelem panem Janem Nowakem.  S vozidlem dojeli do Třanovic 11.7.1958 ve 21 hodin. Z pokladny sboru dostali 300 korun na útratu.

Vozidlo se však do zbrojnice nevešlo, protože stahovací roleta byla nízká. Byly proto provedeny úpravy budovy a osazeny nové dvojité dveře tak, aby se vozidlo do zbrojnice vešlo. Vše se stihlo do konce roku a členové na úpravách odpracovali 134 hodin.

Řidičem nového vozidla se stal František Korč.

Již 3.8. se družstvo zúčastnilo okresní soutěže v Horním Žukově; ze 12 družstev získalo 2. místo. Nové vozidlo vzbuzovalo mezi ostatními obdiv, ale také určitou závist, že je také nemají.

29.8. byl proveden první zásah u požáru v Horním Těrlicku.

 

Rok 1959

 

 

Již v lednu na výborové schůzi v hostinci „U Wanoka“ se začalo s přípravou oslav letošního 50. výročí založení našeho sboru. Bylo rozhodnuto pozvat všechny okolní jednotky, uspořádat slavnost, pro členy zajistit slavnostní oběd a také slavnostně pokřtít nový automobil. Datum oslav bylo stanoveno na 31.5. Výbor se pravidelně jednou měsíčně scházel a upřesňoval přípravy oslav. Byla vytvořena dvě družstva mužů, MNV byl požádán o příspěvek, aktivní členové byli navrženi na vyznamenání.

Oslavy byly zahájeny v 10 hodin slavnostní schůzí v hostinci „U Wanoka“, které se zúčastnilo 27 členů sboru a 25 hostů. Předseda sboru Jan Kupčík všechny přivítal a přednesl stručnou zprávu o padesátileté historii sboru. Zástupce OV ČSPO poděkoval členům za činnost a předal vyznamenání těmto členům: Janu Witáskovi, Janu Čajkovi, Janu Kupčíkovi, Leo Zygmovi a Janu Wanokovi. Se zdravicemi vystoupili zástupci okolních sborů a někteří hosté. Po všeobecné rozpravě byl podán oběd. Ve 12 hodin byl šampaňským slavnostně pokřtěn nový požární automobil. Na louce u řeky Stonávky proběhla ukázka techniky. První – zásahové družstvo provedlo požární útok s novou stříkačkou, druhé družstvo ze starších členů provedlo útok s naší starou stříkačkou. Oběma útokům přihlížela velká spousta diváků. Po provedení útoku se na silnici seřadil průvod v čele s novým automobilem a vydal se na louku u p. Tomiczka, kde se konala požárnická slavnost. Celé odpoledne až do pozdního večera vyhrávala dechová hudba pana Buby. Počasí bylo hezké, přišel velký počet lidí a celá akce se velice vydařila. Po úhradě všech výdajů zbylo ještě 984 korun.

Přes přípravu oslav se život ve sboru nezastavil. Již 1.1. ve 3 hodiny jsme výjeli k požáru v Komorní Lhotce. 28.3. jsme hasili požár v Hradišti, 20.4. pak ve Vojkovicích.

Dne 24.5. se družstvo zúčastnilo 1. oblastního kola ve Smilovicích, ve kterém v konkurenci 11. družstev zvítězilo a postoupilo do 2. kola. Dne 12.7. v 5 hodin odjíždělo družstvo do Kopřivnice na 2. kolo CSPD. Na takové velké akci naše družstvo ještě nikdy nebylo. Cvičilo se na překážkách a v požárním útoku. Ze 30 družstev mužů naše družstvo obsadilo 9. místo.

Dne 15.10. bylo provedeno noční námětové cvičení v Komorní Lhotce. Novým vozidlem bylo v tomto roce ujeto 667 km. V prosinci se konala výroční schůze, která celý uplynulý rok zhodnotila.

 

Rok 1960

 

 

Sotva skončily Vánoce a oslavil se Nový rok, již 3.ledna vyjíždí naše družstvo k požáru na Státní statek v Tošanovicích.

1.5. se sbor se svým vozidlem zúčastnil oslav 1.máje v Hnojníku. 22.6. se družstvo zúčastnilo námětového cvičení v Č.Těšíně společně s ostatními 12 družstvy.

K 1.6. proběhla reorganizace státní správy. Dochází ke slučování krajů, okresů i OV ČSPO. 26.-28. září se v Praze konal II.sjezd ČSPO a prezident republiky propůjčil Svazu požární ochrany Řád republiky.

V letních měsících se podařilo vytvořit družstvo dorostu, ve kterém se začali připravovat jeho členové na své působení v zásahovém družstvu.

27.7. vypukl požár v JZD v Třanovicích za polskou školou.13.10. opět hořela stodola u Pavla Kiszi, která byla již majetkem JZD. 24.10. družstvo zasahovalo u požáru stodoly pana Grygy.

S ohledem na velký výskyt požárů v obci byly prováděny hlídky. VB (Veřejná bezpečnost) projíždí obec v noci, vyslýchá občany a obcí se šíří strach.

2.12. vypukl požár v domku pana Jančara, při němž došlo k zajímavé události. Syn majitele a požárník sboru vběhl do domu a nevracel se. Byl však ostatními zasahujícími zachráněn. Po výslechu bylo zjištěno, že dům zapálil a měl na svědomí i ostatní požáry. Paradoxem bylo, že se aktivně podílel na hašení u všech požárů, které založil. Po jeho zatčení si všichni obyvatelé oddechli. Byl to rok, ve kterém bylo v obci nejvíce požárů v její historii. Viník byl odsouzen ke 4 letům žaláře.

 

Rok 1961  

 

 

V tomto roce došlo k výměně předsedy sboru, po dlouholetém předsedovi Janu Kupčíkovi přebírá funkci František Korč. Po požárech v loňském roce se situace v obci uklidňuje. Stále se však o požárech a jejich zakladateli vášnivě diskutuje.

Požární družstvo začalo pravidelně cvičit a připravovat se na 1.kolo CSPO. 1.máje se sbor zúčastnil oslav v Hnojníku. 3.května proběhla okrsková schůze v Dobraticích, na níž bylo rozhodnuto o termínu a místě konání 1. kola. Toto se konalo 21.5. v Dobraticích za účasti 9 družstev; naše družstvo obsadilo 3.místo. Dále se zúčastnilo okresního kola a skončilo na druhém místě.

V červnu hodně pršelo, došlo k záplavám v Třineckých železárnách a byla zatopeny některé provozy. Velitel družstva Nowak a dva členové byli nasazeni na čerpání vody a s naším novým čerpadlem čerpali vodu nepřetržitě 12 hodin bez poruchy.

Na podzim se uskutečnil požárnický den. Pro mládež a občany byla předvedena technika a ukázka požárního útoku.

MNV zakoupil 10 ks cvičných stejnokrojů. V prosinci proběhla výroční členská schůze, na které se velitel Jan Nowak vzdal funkce. Byl zvolen nový velitel, kterým se stal Karel Čajka. Také jednatel Leo Zygma předal po 7 letech funkci Janu Kupčíkovi. Předseda poděkoval veliteli a jednateli za jejich činnost a přínos pro sbor.

 

Rok 1962

 

 

Na členské schůzi dne 20.února byl prodiskutován a navržen nový aktivní přístup ke zlepšení činnosti sboru. Byl dán návrh na utvoření žákovského družstva, jehož vedením byl pověřen Bronislav Majer. Již v březnu bylo družstvo z řad žáků zdejší školy založeno. Byly zakoupeny krátké hadice a družstvo začalo pravidelně cvičit. Bylo přihlášeno do soutěže „Mladý požárník“.

Probíhala příprava družstva. S ohledem na větší počet aktivních požárníků bylo na popud strojníka Aloise Ovčařiho rozhodnuto o přípravě dvou družstev starších a mladších členů. 27.5. proběhlo 1.kolo CSPD ve Vojkovicích za účasti 9 družstev. Mladší družstvo  obsadilo 3. místo a postoupilo do druhého kola. To se konalo 26.6. v Neladné a z 20 družstev naši skončili na hezkém 3.místě.

Během roku se družstvo účastnilo námětového cvičení v Horním Žukově a 20.3. hasilo požár stodoly  na Státním statku v Hnojníku. Účastnilo se též okrskového cvičení v H.Tošanovicích, Požárního dne v Dobraticích a likvidace požáru v Komorní Lhotce. Velitel se zúčastnil aktivu velitelů na Ostravici.

Na podzim byl pro žáky školy připraven Den otevřené požární zbrojnice s předvedením techniky.

26.7. byl zorganizován karneval s výtěžkem 560 Kč a stánkový prodej na pouti s výtěžkem 315 Kč.

22.9.proběhla pohárová soutěž v H. Tošanovicích za účasti družstev z Těrlicka, Třanovic, H.Žukova, Stříteže, Smilovic, Dobratic, Horních a Dolních Tošanovic a Hradiště. Vítězem se stalo družstvo z H. Žukova.

V tomto roce se konaly dvě svatby členů sboru, a to pánů Čajky a Galušky; byly jim předány svatební dary.

V pokladně sboru bylo k 31.12. 3207,- Kčs.

 

Rok 1963

 

 

Družstvo mladých požárníků se zúčastnilo v Hnojníku soutěže „Mladý požárník“, a to jak v teorii, tak i praktických cvičeních. Z pěti družstev bylo naše družstvo třetí.

Družstvo mužů obsadilo na 1.kole CSPD v Hnojníku první místo. Trochu vázla organizace a bylo i několik stížností.

V květnu byl proveden nábor pro založení družstva žen. Za členky byly přijaty tyto ženy a dívky: Szmeková, Gocieková, Venglařová, Lasotová, Sobková, Korčová, Klimšová a Fulierová. Za velitele si ženy volily pí. Venglařovou a pod odborným vedením p. Adolfa Majera začaly cvičit.

V červenci byl uspořádán noční karneval se ziskem 1131 Kč. Začal se odebírat časopis „Požární ochrana“ v počtu 8 ks za celkem 162 Kč. V srpnu jsme se v Komorní Lhotce zúčastnili Beskydského dne, který pořádala místní jednota.

Družstvo se podílelo na hašení stohu slámy v Horních Tošanovicích.

Oženil se člen Rudolf Hus a obdržel svatební dar za 168 Kčs.

Byla uspořádána  Štěpánská zábava v hostinci U Wanoka se ziskem 793 Kčs.

Na podzim zemřel dlouholetý člen Ludvík Pavera.

V pokladně sboru bylo k 31.12. – 4389 Kčs.

 

Rok 1964

 

 

Začátkem roku se podařilo získat do našich řad 5 mladých členů; byli to Otta Holan, Vladislav Byrtus, Ladislav Kocián, Teodor Kotas a Jan Szmek. Tito se aktivně zapojili do pravidelných cvičení a 21.5. už soutěžili v 1.kole CSPD ve Stříteži. Zde naše družstvo obhájilo 1.místo, družstvo žen obsadilo na 2.místo.

Byl proveden nátěr střechy požární zbrojnice.

Družstvo vyjelo a hasilo požár stodoly ve Smilovicích

V létě jsme pořádali zájezd do Bánské Bystrice za účasti 40 členů.

Oženil se pan Valíček a dostal od sboru dar za 150 Kč.

Z rozhodnutí výboru byl za 508 Kčs zakoupen jeden vycházkový oblek.

Byla zorganizována pouťová zábava se ziskem 864 Kčs.

21.září se uskutečnilo okrskové noční námětové cvičení za účasti 6 družstev.

V listopadu zemřel náš dlouholetý člen Adolf Valošek a naši členové mu poskytli poslední službu formou čestné stráže u rakve a uložení do hrobu.

20.12. se konala výroční schůze za účasti 28 členů. Byla vyhodnocena činnost za uplynulý rok a byl připraven plán na další rok.

 

Rok 1965

 

 

V tomto roce byly na podnět směrnice OV ČSPO ustaveny žňové hlídky. Ve spolupráci s MNV měli vždy dva členové hlídku ve zbrojnici od 21do 6 hodin.

Během roku se náš sbor rozrostl o 6 nových členů – Kruč, Martynek, Kotas Josef, Misiarz, Evžen Skulina a Biedrava.

Na křižovatce se stavěla čekárna a naši členové zde odpracovali 76 brigádnických hodin.

Slovensko bylo zasaženo povodněmi a náš sbor odeslal příspěvek ve výši 100 Kč.

Družstvo mužů a žen se zúčastnilo 1.kola CSPD v Hnojníku; muži obsadili 1. a ženy 2. místo. Na okresním kole ve Starých Hamrech pak muži obsadili velmi hezké 2.místo.

V souvislosti se 100. výročím založení prvních sborů v Čechách obdržel Jan Kupčík zlatou medaili a Jan Bialoň medaili bronzovou.

Na Třanovské pouti jsme měli prodejní stánek; podařilo se nám utržit 1660 Kč na činnost sboru.

Byl hašen požár stodoly v Horním Žukově.

28.11. proběhla VČS za účasti 31 členů. Pokladník pan Wanok se vzdal funkce a novým pokladníkem byl zvolen Antonín Maceček.

 

Rok 1966

 

 

Tento rok jsem začali přípravami na požárnický ples, který se uskutečnil 8.2. v hostinci „U Wanoka“.   Ples byl úspěšný. Pobavit se přišlo 88 osob, hrála dechová hudba pana Buby a čistý příjem byl 1000 Kčs.

V březnu se konala schůze za účelem proškolení pro nový výcvikový rok a ze směrnic pro požární útok.

29.5. proběhlo 1.kolo CSPD v Hnojníku; naše družstvo žen skončilo na 2.místě a družstvo mužů na 5.místě.

20.7. jsme zorganizovali zájezd do Rožnova pod Radhoštěm za účasti 36 členů a příspěvku z pokladny sboru ve výši 1000 Kč.

Po dohodě s MNV jsme zajistili preventivní prohlídky objektů na katastru obce. Prohlídku se zaměřením na elektrickou instalaci a kontrolu komínu provedli vždy 2 členové. Provedl se zápis a v případě zjištění závad byl stanoven termín jejich odstranění s následnou prohlídkou. Zápisy byly uloženy ve zbrojnici. Preventistou sboru byl zvolen Jan Čajka, který činnost organizoval.

V září se v naší obci konalo námětové cvičení s důrazem na procvičení dálkové přepravy vody. Voda byla vedena od řeky Stonávky k RD pana Mazurka. Cvičení se zúčastnilo 5 družstev pod vedením velitele pana Jana Nekužy z Hnojníka a byla to velmi dobrá zkušenost pro všechny zúčastněné.

28.8. náš prodejní stánek na Třanovské pouti vynesl 1600 Kč. Během podzimu byly vybrány členské známky za celkem 288 Kč, z nichž 250 Kč bylo zasláno na OV ČSPO.

11.12. proběhla výroční členská schůze za účasti 29 členů. Zapisovatelem byl Jan Bialoň.

 

Rok 1967

 

 

Podařilo se nám zahájit činnost žáků, kteří se zapojili do hry Plamen.

31.3. naše družstvo v počtu 6 členů pomáhalo hasit požár stodoly na Státním statku v Hnojníku.

Do konce května byly provedeny preventivní prohlídky s podáním zprávy na MNV.

30.5. proběhlo ve Smilovicích 1.kolo v CSPO; družstva mužů a žen obsadila 2. místo.

V červenci se oženil pan Teodor Kotas.

24. a 25.6. byl uspořádán zájezd do Krakova a Wieliczky. Byl velmi dobře připraven a 43 účastníků si prohlédlo pamětihodnosti města a solné doly.

18.7. jsme uspořádali karneval se ziskem 416 Kč.

2.8. jsme se zúčastnili požárního výletu ve Vojkovicích a pak družstvo s vozidlem T 805 odjelo na horu Radhošť. Při zpáteční cestě jsme zastavili u hezké májky v Horních Tošanovicích a z korby našeho vozidla jsme se snažili stožár podříznout. Z  místního hostince nás však v polovině řezání vyrušila hlídka požárníků. Rychle jsme odjeli, ale pila zůstala bohužel na májce. 

29.8. jsme v našem tradičním stánku na Třanovské pouti získali 940 Kč.

V srpnu jsme zajišťovali ve zbrojnici žňové hlídky.

1.9. se družstvo zúčastnilo okresní soutěže ve Vyšních Lhotách a ve velké konkurenci obsadilo 5.místo.

11.9. se konalo poslední rozloučení s panem Janem Wanokem – naším dlouholetým členem a majitelem hostince „U Wanoka“, kde jsme po dlouhá léta organizovali schůze a zábavy. Čestnou stráž na pohřbu drželi členové K. Čajka, J. Nowak, Fr. Majer a T. Kotas.

Oženili se členové Jan Kocián a Jan Siviec a obdrželi dary od sboru za 200 Kč.

31.10. proběhla v Hnojníku okrsková schůze. Náš sbor zastupovali členové K.Čajka, Fr. Korč, B.Majer a J.Bialoň.

V říjnu jsme obdrželi od OV ČSPO nové průkazy.

Během roku byli pro činnost sboru získáni noví členové – Jaroslav Jaworski, Jaroslav Skulina, Stanislav Klimša, Fulier a Adolf Majer.